Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij de Amsterdam Film School (hierna te noemen AFS) aangeboden cursussen en/of opleidingen en treden in werking per 1 december 2015.  Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de Student en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de AFS.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Cursus en/of opleiding: Training, opleiding, cursus, workshop, module, coaching of enige andere bijeenkomst of andere publieksactiviteit met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

2.2 Student: De natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot een cursus is gesloten en daarbij een cursus afneemt, dan wel deel neemt.

2.3 AFS: De onderwijsinstelling Amsterdam Film School onderdeel van TXT Group Holding B.V.

2.4. Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Inschrijven

3.1  Studenten moeten zich voorafgaand aan een cursus en/of opleiding aanmelden door het invullen van het aanmeldingsformulier. Tevens dient de student ook akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de inschrijving, door deze beide opties aan te vinken op het aanmeldingsformulier.

3.2 Na de aanmelding ontvangt de Student hiervan schriftelijk of langs elektronische of digitale weg een bevestiging.

3.3  Voor aanvang van de opleiding kan er een voorgesprek plaatsvinden met een werknemer van AFS. Tijdens dit voorgesprek vindt een interview plaats. Op basis van dit interview wordt een bindend advies gegeven over, de te volgen opleiding of cursus, of de onbekwaamheid of incompetentie om deel te nemen aan de gewenste cursus of opleiding.

3.4 De definitieve inschrijving geschiedt pas na betaling van het cursusgeld (in volgorde van binnenkomst van de ontvangen betalingen)en het ontvangst van de ondertekende studentenovereenkomst, hetgeen schriftelijk of per e-mail zal worden bevestigd. Pas na bevestiging en het inleveren van ondertekende studentenovereenkomst is de inschrijving rechtsgeldig en is de overeenkomst tot stand gekomen.

3.5 Indien er voor een cursus het maximum aantal Studenten is ingeschreven op het moment van aanmelden, kan een Student niet (meer) worden geplaatst, hetgeen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail kenbaar zal worden gemaakt.

3.6 Bij onvoldoende aanmeldingen, zal de cursus en/of opleiding niet van start gaan. AFS stelt in dat geval de wel aangemelde Studenten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de cursus, op de hoogte. De cursussen starten drie keer per jaar; begin september, begin januari en begin maart. Mocht een cursus tweemaal niet doorgaan, dan gaat de cursus en/of opleiding de derde keer hoe dan ook door.

3.7 De Student kan een cursus voor aanvang annuleren onder de volgende voorwaarden.

a.  De annulering dient schriftelijk of per e-mail voor aanvang van de cursus te geschieden.

b.  Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus is de Student 25 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 150,-;

c.  bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de cursus is de Student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 150.

d.  bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus is de Student de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

e.  Wanneer een Student een cursus wil annuleren in verband met ziekte is de annulering kosteloos en krijgt hij het reeds betaalde bedrag gerestitueerd. Student zal in dat geval een verklaring van een arts moeten overhandigen.

Indien niet tijdig wordt geannuleerd, zal het gehele bedrag van de opleiding in rekening worden gebracht.

3.8 Indien één of meerdere lessen worden gemist, kunnen deze in overleg worden ingehaald bij dezelfde parallel lopende cursus of bij dezelfde cursus in de direct daarop aansluitende cursus programma. Er vindt geen restitutie van geld plaats.

3.9 Annulering na aanvang van de cursus van de cursus leidt niet tot restitutie van de door de Student verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Bij tussentijdse beëindiging in verband met ziekte krijgt Student het cursusgeld gerestitueerd voor de niet gevolgde cursussen na de datum van de beëindiging. Student zal in dat geval een verklaring van een arts moeten overleggen.

Artikel 4.  Betaling

4.1 Door het ondertekenen en (al dan niet elektronisch of digitaal) toesturen van het aanmeldingsformulier verplicht de Student zich tot betaling van de cursus.

4.2 Betaling van het cursusgeld vindt plaats door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen op het tijdstip van de koop of levering.

4.3 Het volledige cursusgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de cursus te zijn ontvangen. Wanneer er sprake is van actieprijzen of andere vormen van aanbiedingen, dan dient het bedrag voor de afloop van de actie- of aanbiedingsperiode te worden voldaan

4.4 Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Student betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Tevens zal er een credit check volgen en bij negatief advies resteert er louter betaling van het volledig cursusbedrag voor aanvang van de cursus, alvorens deel te kunnen nemen aan de ingeschreven cursus.

4.5 Betaling van het cursusgeld dient te geschieden overeenkomstig de termijn genoemd in de factuur en/of in de begeleidende brief.

4.6 De Student is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. AFS stuurt de Student daarop een betalingsherinnering, waarna de Student binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Student ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, dan zal AFS de zaak overdragen naar de incassobureau.

4.7 Bij het uitblijven van betaling, zal deze overeenkomst en het incasseren van het volledige bedrag worden overhandigd aan een incassobureau.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1 Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de cursus een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

5.2 De Student heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de cursus de prijs wordt verhoogd.

5.3 Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5.4 AFS heeft het recht om door haar noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen, alsmede het recht om anderen dan de vermelde docenten/coaches in te schakelen. Bij verhindering van de ingeschakelde docent/coach zal de AFS haar uiterste best doen deze tijdig te vervangen. Mocht zij daar onverhoopt niet slagen, dan zijn de Studenten gerechtigd de les op een ander tijdstip in te halen.

Artikel 6. Levering

6.1 Lesmateriaal

a.  De AFS levert het lesmateriaal tijdig aan de Student. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

b.  Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de AFS vervangen.

6.2.   Correctiewerk

a.  De Student wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd en/of worden beoordeeld.

b.  Het tijdstip van het terugontvangen van correcties en/of beoordelingen moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 7.  Overige

7.1 De AFS vraagt elke Student, uiterlijk voor begin van de eerste les zijn persoonsgegevens te verstrekken en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart te overleggen.

7.2 De AFS is een half uur voor de aanvang van de les of bijeenkomst geopend.

7.3  AFS is op generlei wijze verantwoordelijk voor achtergelaten werkstukken, materialen of bezittingen van haar Studenten.

7.4 Het is niet toegestaan voor Studenten om foto- en/of filmopnamen van de lessen/cursussen te maken die voor de promotie van andere activiteiten dan die voor AFS kunnen worden gebruikt.

7.5 Prijzen vermeld op de website of in folders zijn onder voorbehoud van wijziging.

7.6 De rechtsverhouding tussen de AFS en haar Studenten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

7.7 Door Student verstrekte informatie wordt door de AFS, diens personeel en voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De AFS conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

7.8 Kortingen op cursussen staan vermeld op de site. Indien het een actie betreft, gelden hiervoor specifieke voorwaarden, welke vermeld staan in de actie. Aan de kortingen en acties kunnen geen rechten worden ontleend.

7.9 Indien een student zich, naar het oordeel van AFS, dusdanig misdraagt dat zijn aanwezigheid op AFS niet langer kan worden getolereerd en/of worden gehandhaafs, alsmede indien de student enige andere uit hoofde van deze voorwaarden, AFS publicaties of een nadere schriftelijke afspraak op hem rustende verplichting niet nakomt, kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst worden ontbonden.

7.10 In de gevallen als in het artikel 7.11 bedoeld, wordt de student deelname aan de opleiding of cursus, alsmede wordt hem de toegang tot het gebouwen van AFS ontzegd. De student of – indien van toepassing – de opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op schadevergoeding of op enigerlei andere vorm van compensatie. De student en – indien van toepassing – de opdrachtgever blijven hoofdelijk gehouden de nog aan AFS verschuldigde bedragen te voldoen.

7.11 Bij een resultaat van  lager dan 70% van een (tussen)toets kan de deelname van een student aan ingeschreven cursus/opleiding  worden gediscontinueerd of worden ontzegd.

7.12  Bij een verzuim van 50% of hoger van het aantal lessen zal de student niet mee kunnen doen aan verdere examinering en/of verdere beoordelingen.

Artikel 8. Vragen en klachten

8.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de cursussen worden door de AFS beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de AFS per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de AFS, nadat de Student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klachten binnen een maand na aanvang van de cursus is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Student zijn of haar rechten ter zake verliest.

8.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 9.

Artikel 9. Geschillenregeling

9.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

9.2 Geschillen tussen Student en AFS over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de AFS te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de Student als door de AFS aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

9.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Student zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.4 bij de AFS heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

9.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

9.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

9.6 Wanneer de Student een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de AFS aan deze keuze gebonden.

9.7 Wanneer de AFS een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de Student schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De AFS dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

9.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

9.9 In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.